Keresés a Bibliában

1 1A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek. (3Ján 1,15;3Ján 5,8) 2Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek. (3Ján 9,4; Ezék 9,4) 3Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz. (2Ján 1,4) 4Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. (Zsolt 32,2; Sof 3,13) 5Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel, 6A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra. (3Ján 15,4;Csel 14,15) 7Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól; (3Ján 17,2;3Ján 16,19;17,5;18,2) 8Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. (3Ján 5,9;3Ján 3,5;6,11) 9Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. (Zsolt. 3,9. 3Ján 12,10. 19,1.) 10Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. (3Ján 5,11) 11Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. (Zsolt 37,27; Ésa 1,16.1Pét;3,11;1Ján 3,6.9) 12Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. (3Ján 3,18) 13Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked: (Ésa 1,18; Zsid 9,14) 14Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk. (2Ján 1,12) 15Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint. (Ésa 49,10;Zsolt 121,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG