Keresés a Bibliában

13Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében; (2Thess 1,3.4; Eféz 1,4.1Thess;1,4) 14A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (1Thess 1,5;2,12; Tit 2,14) 15Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. (2Thess 3,6.1Kor;11,2.1Thess;4,12.2Tim;3,14) 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, (Ján 3,16; Tit 3,7.1Pét;1,3) 17Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. (1Thess 3,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG