Keresés a Bibliában

7Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. (1Thess 3,13;4,16.1Pét;4,13; Mát 25,31)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4 1Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. (Zsid 3,12.19; Márk 16,16) 2Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották. (Márk 16,16) 3Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: A mint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. (Zsolt 95,11) 4Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. (1Móz 2,2) 5És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba. (Zsid 3,11) 6Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és a kiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt: (Jak 2,12; Róm 8,2;Ján 13,17) 7Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, a mint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. (Zsolt 95,7.8) 8Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról. (1Móz 4,4.5; Zsid 12,24) 9Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének. (1Móz 5,24) 10Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól, (1Móz 2,2) 11Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. (1Móz 6,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG