Keresés a Bibliában

2Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. (Mát. 24,6. 2Thess,2 15. 2Thess 3,17.) 10És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. (2Kor 2,15) 3 1Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. (1Thess 5,25; Kol 4,3; Zsolt 147,15.2Tim;2,9) 2És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! (Csel 2,40) 3De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (1Thess 5,24.2Tim;2,13) 4Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk. (Gal 5,10.2Kor;7,16.1Thess;5,11) 5Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra. (2Thess 2,17.1Thess;5,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG