Keresés a Bibliában

23 1Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze. (1 Sám. 16,1. 13. 2Sám 12,7. 8.) 2Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. (Máté 22,43) 3Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik: (5Móz 32,4.15;30,21) 4Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. 5Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é? (2Sám 7,12-16.18.19;Ésa 11,1-16; Mik 5,2-9; Luk 1,26-33) 6De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak; 7Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg. 8Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített meg. (1Krón 11,10-13;12,1;Józs 23,10) 9Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és az Izráeliták megfutamodtak volt. (1Krón 11,12.13) 10Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra. 11Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől: 12Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze. 13A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében. (1Sám 22,1.2) 14Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél. (Mik 5,2) 15Vizet kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van? (2Sám,23 14.) 16Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak. (1Sám 7,6) 17És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életöket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt mívelte a három hős. (2Sám,23 13.) 18Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között. (2Sám 21,17;2Sám,23 13.) 19A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. (1Krón 11,21) 20Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen. (1Kir 1,8;Józs 15,21) 21Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával. 22Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között. (2Sám,23 20.) 23Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között. (2Sám,23 13. 16.) 24Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, kik ezek: Elkhanán, a bethlehemi Dódónak fia. (2Sám 2,18-23;1Krón 11,26) 25Haród városbeli Samma; azon Haródból való Elika. (Bir 7,1) 26Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia. (1Krón 27,10) 27Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való. (1Krón 4,4) 28Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból. (1Krón 2,54) 29Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié. (1Krón 11,30) 30Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli. (Bir 12,15) 31Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való. 32Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán. (Józs 19,32.42) 33Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia. 34Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli Akhitófelnek fia. (Józs 13,11;2Sám 15,12.31) 35Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való. 36Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való. 37Sélek, Ammonita; Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója. (2Sám 8,16) 38Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való. 39Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten. (2Sám 11,3.15.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet