Keresés a Bibliában

35 1És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek: 2Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék. (4Móz 15,32.36) 3Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon. 4És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván: 5Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet. (2Móz 25,2) 6És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, és kecskeszőrt. 7Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát. 8Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez. 9Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez. 10És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt: 11A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait. 12A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt. 13Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerekhez valókat. 14A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt. 15A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót. 16Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát. 17A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét. 18A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit. 19A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra. 20Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől. 21És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat. 22És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak. 23És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket. 24Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt. 25Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonalat. 26Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt. 27A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez. 28Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez. (2Móz 25,6) 29Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: mind önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai. 30És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből. (2Móz 31,2.3) 31És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben: 32Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni; (2Móz 31,4.5) 33És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni. 34Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből. 35Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket. 36Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet