Keresés a Bibliában

21 1Ezek pedig azok a rendeletek, a melyeket eleikbe kell terjesztened: 2Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen. (5Móz 15,12; Jer 34,14) 3Ha egyedűl jött, egyedűl menjen el; ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is. 4Ha az ő ura adott néki feleséget, és ez fiakat vagy leányokat szűlt néki: az asszony, gyermekeivel együtt legyen az ő uráé; ő pedig egyedűl menjen el. 5De ha a szolga azt mondaná: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni: (5Móz 15,16) 6Akkor vigye őt az ő ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral; és szolgálja őt mindörökké. 7És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek. 8Ha nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki; arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozzá. 9Ha pedig a fiának jegyzi el őt: a leányok törvénye szerint cselekedjék vele. 10Ha mást vesz magának: ennek ételét, ruházatát és házasságbeli igazát alább ne szállítsa. 11Ha ezt a hármat nem cselekszi vele: akkor menjen az el ingyen, fizetés nélkűl. 12A ki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon. (3Móz 24,17) 13De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, a hova meneküljön. (4Móz 35,11.5Móz;19,3; Józs 20,2.3) 14Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra. 15A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon. 16A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. 17A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon. (3Móz 20,9; Péld 20,20; Máté 15,4; Márk 7,10) 18És ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő felebarátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik: 19Ha felkél, és mankóján kinn jár: ne legyen büntetve az, a ki megütötte; csupán fekvéséért fizessen és gyógyíttassa meg. 20Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg. 21De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze ára az. 22Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen a szerint, a mint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen. 23De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj. 24Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért; (3Móz 24,20.5Móz;19,21; Máté 5,38) 25Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért. 26Ha valaki az ő szolgájának szemét, vagy szolgálójának szemét úgy üti meg, hogy elpusztul, bocsássa azt szabadon az ő szeméért. 27Ha pedig szolgájának fogát, vagy szolgálójának fogát üti ki, bocsássa azt szabadon az ő fogáért. 28Ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgy hogy meghal: kővel köveztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék; de az ökörnek ura ártatlan. (1Móz 9,5) 29De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és annak urát megintették, és még sem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessék meg, és az ura is halállal lakoljon. 30Ha pénzváltságot vetnek reá, fizessen lelke váltságáért annyit, a mennyit reá kivetnek. 31Akár fiút ökleljen meg, akár leányt ökleljen meg: e szerint a rendelet szerint kell cselekedni. 32Ha szolgát öklel meg az ökör vagy szolgálót: adassék azok urának harmincz ezüst siklus, az ökör pedig köveztessék meg. 33Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet ás, és nem fedi azt be, és ökör vagy szamár esik bele: 34A verem ura fizessen; pénzül térítse meg azok urának, a hulla pedig legyen az övé. 35És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebarátja ökrét, úgy hogy az elpusztul: adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el. 36Vagy ha tudták, hogy az ökör már azelőtt öklelős volt, és nem őrizte azt annak ura: fizessen ökröt az ökörért, a hulla pedig az övé legyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet