Keresés a Bibliában

9 1A szentek iránt való szolgálatról felesleges is néktek írnom. (2Kor 8,4.20) 2Hiszen ismerem a ti készségteket a melylyel dicsekszem felőletek a macedónoknak, hogy Akhája kész a mult esztendő óta; és a ti buzgóságtok, sokakat magával ragadt. (2Kor 8,19) 3Mindamellett elküldöttem az atyafiakat, hogy a mi felőletek való dicsekedésünk ebben a részben hiábavaló ne legyen; hogy, a mint mondám, készen legyetek. (2Kor 8,23.24) 4Hogy aztán, ha a macedónok velem együtt odajutnak és titeket készületlenül találnak, valamiképen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti, ebben a dologban. (2Kor 5,21;5Móz 21,23) 5Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. (Csel 19,2.5.6) 6Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. (Péld 19,17;22,8) 7Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Móz 25,2; Róm 12,8) 8Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, (1Ján 3,1; Róm 9,23;2,4; Tit 3,4) 9A mint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad. (Zsolt 112,9; Péld 11,24) 10A ki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, (Ésa 55,10;Hós 10,12) 11Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek. (Zsolt 100,3; Tit 2,14;3,5.2Kor;5,17; Gal 6,15; Róm 8,1.2; Ján 3,5.6; Fil 2,13) 12Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt; (2Kor 8,14) 13A mennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangyéliomát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségtekért. (Róm 9,4.5; Kol 1,21; Csel 3,25; Róm 1,16;3,1.2.1Móz;32,28;35,10; Róm 9,6.1Móz;12,23;26,2-5;28,13-15.1Thess;4,13; Csel 19,26;14,15.1Kor;10,20) 14Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. (2Kor,9 12.) 15Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. (Róm 10,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet