Keresés a Bibliában

2A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember; (1Kor 9,2.3) 3A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. (Jer 31,33) 4Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. (Ján 14,6) 5Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: (Csel 16,14;Ján 15,15) 6A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. (Róm 8,2; Ján 6,63;5Móz 27,26) 7Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt: (2Móz 24,12;2Móz 34,30.33) 8Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata? (Csel 16,16-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG