Keresés a Bibliában

17Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. (2Kor 4,2) 12Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk; (2Kor,3 4. Eféz. 6,19.) 4 1Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; (2Kor 3,6;1Kor 7,25) 2Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. (1Thess 2,5;2Kor 2,17) 3Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: (1Kor 1,18) 4A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe. (Zsid 1,3; Kol 1,15) 5Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. (2Kor 1,24;1Kor 2,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG