Keresés a Bibliában

10 1Magam pedig, én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, a ki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok; (Róm 12,1;Mát 11,29) 2Kérlek pedig, hogy a mikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál fogva, a melylyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, a kik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk. (Ján 1,12) 3Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. (1Tim 1,18) 4Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; (Eféz 6,13-18;Jer 1,10) 5Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak; (2Kor,10 12. Fil. 3,20. Csel. 7,6. 29. Róm. 3,29. 4,10-12. Gal. 6,16. 1 Tim. 3,15. Zsid. 3,2. 5. 6. 10,21. 1 Pét. 4,17. Hós. 8,1.) 6És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek. (Csel 8,20.1Kor;5,3.4.5) 7A szem előtt valókra néztek? Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, viszont azt is gondolja meg önmagában, hogy a mint ő maga a Krisztusé, azonképen mi is a Krisztuséi vagyunk. (1Kor 14,37) 8Mert ha még egy kissé felettébb dicsekedem is a mi hatalmunkkal, a melyet az Úr a ti építéstekre és nem megrontásotokra adott, én nem vallok szégyent; (2Kor 12,6;2Kor 13,10.1Kor;5,3-5) 9Hogy ne láttassam, mintha csak ijesztgetnélek a leveleim által. (1Kor 5,9.11) 10Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány. (2Kor,10 1.) 11Gondolja meg azt, a ki ilyen, hogy a milyenek vagyunk távol, a levelek által való beszédben, éppen olyanok leszünk, ha megjelenünk, cselekedetben is. (2Kor 12,20;13,2.10) 12Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, a kik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek. (2Kor 3,1;5,12) 13De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama mérőzsinór mértéke szerint, a melyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk. (Róm 12,3; Eféz 4,7) 14Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok; hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangyéliomával. (2Kor 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16) 15A kik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen. (Róm 15,20) 16Hogy rajtatok túl is hirdessük az evangyéliomot, nem dicsekedvén más mértéke szerint a készszel. (Róm 15,20) 17A ki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. (Jer 9,23.24.1Kor;1,31) 18Mert nem az a kipróbált, a ki magát ajánlja, hanem a kit az Úr ajánl. (Péld 27,2;1Kor 4,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet