Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak: (1Kor 1,1) 22A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. (Róm 8,16; Eféz 1,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. (Mát 11,25; Ján 7,48; Jak 2,5) 18Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. (2Kor 4,17) 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (1Ján 3,2) 20Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette. (1Móz 3,17.18) 21Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. (Luk 21,28) 22Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Péld 28,5) 23Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. (2Kor 5,2-4) 6Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában. (Róm 6,2) 2Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik; a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. (4Móz 18,8.31.5Móz;18,2.3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül. (2Móz 19,5.6.1Pét;2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt. (Luk 11,2-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG