Keresés a Bibliában

3 1Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek; (Eféz 5,22.24.1Móz;3,16; Tit 2,5.1Kor;7,13) 2Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. (1Pét 1,17;2,18) 3A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; (1Tim 2,9.10; Ésa 3,18.19) 4Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt. (Eféz 3,16;4,2) 5Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek. (1Móz 3,16) 6Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. (1Móz 18,12; Gal 4,26.27; Ésa 51,2; Péld 3,25) 7A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. (Eféz 5,25.26.1Kor;7,3.5; Gal 3,28; Mát 6,14.15.1Tim;2,8) 8Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: (Fil 3,16; Kol 3,12) 9Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, (1Pét 2,15.23; Róm 12,17; Mát 5,44;6,14.15; Gal 3,14) 10Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot: (Zsolt 34,13.14.15; Péld 21,23; Jak 1,13.19;4,11) 11Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt. (1Thess 5,15; Zsid 12,14.1Tim;6,11; Zsolt 34,16.17) 12Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön. (1Pét 2,7.2Ján;1,5;Ján 13,34;15,12) 13És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? (Róm 8,28.33.3Ján;1,11) 14De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek; (1Pét 2,20;4,14; Ésa 8,12;51,7) 15Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: (Ésa 8,13; Kol 4,6; Fil 2,12) 16Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. (1Pét 2,12.2Kor;1,12; Csel 24,16) 17Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve. (1Pét 1,6;2,20;4,14.15) 18Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint; (1Pét 4,1; Róm 6,10;5,6; Eféz 3,12.2Kor;13,4.1Tim;3,16; Róm 9,5) 19A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált, (1Pét 4,6.2Pét;2,4.5; Róm 10,7; Csel 2,27) 20A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által; (Mát 24,37.38.1Móz;7,13.2Pét;2,5;3,5.6) 21A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által; (Eféz 5,26; Zsid 10,22;9,9.10; Róm 6,4) 22A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. (Zsid 12,2; Eféz 1,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet