Keresés a Bibliában

13Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. (Eféz 6,14;5,8; Zsid 6,18.2Tim;1,9.10; Jak 1,25) 14Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; (1Pét 4,3; Róm 12,2; Eféz 4,17) 15Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; (1Pét 2,9; Gal 1,6.2Kor;7,1) 16Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (3Móz 11,44;19,2) 17És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét: (Gal 4,6; Róm 2,6.11; Zsid 12,28) 18Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; (1Kor 6,20;7,23.1Pét;4,3) 19Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén: (Zsid 9,14.1Kor;5,7) 20A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, (Jel 13,8; Eféz 3,9.2Tim;1,9.10; Róm 16,25.26; Eféz 1,4) 21A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. (1Pét,1 11. Csel. 3,15. 13,5. 30,31. Róm. 4,5.) 22Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; (1Pét,1 2. Jak. 4,8. 2 Pét. 1,7. 1 Ján. 3,18. 1 Tim. 1,5.) 23Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké. (1Pét,1 3. Ján. 1,12. 13. 3,3. Jak. 1,18. Zsid. 4,12.) 24Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: (Ésa 40,6.8; Jak 10,11) 25De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett. (Zsolt 119,89.90; Róm 10,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG