Keresés a Bibliában

12 1És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. (Csel 7,3; Zsid 11,8.9) 2És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. (Józs 24,3) 3És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. (1Móz 18,18; Ésa 51,2; Csel 3,25; Gal 3,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG