Keresés a Bibliában

25 1Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra rendeltettek, az ő szolgálatuk szerint: (Zsolt 73,1;2Krón 29,25) 2Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala. 3A Jédutun fiai közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia és Simei, hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala. 4A Hémán fiai közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót. 5Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a hatalom szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada. 6Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint. 7Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala. 8És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt. (1Krón 24,31) 9És esék az első sors az Asáf fiára, Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának. 10A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 11Negyedik Jisrire esék, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 12Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 13Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 14Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 15Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 16Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 17Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 18Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 19Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 20Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 21Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 22Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 23Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 24Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 25Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 26Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 27Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 28Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 29Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 30Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának. 31Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet