Keresés a Bibliában

9Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, (Gal 5,19.20.21; Eféz 5,5) 10Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. (Zsolt 32,5) 11Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. (Tit 3,3; Eféz 2,1-3;Zsid 9,14) 12Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. (1Kor 10,23) 13Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. (Mát. 15,17. 1Kor 15,44.;1Thess 4,3) 14Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. (Csel 3,15; Róm 6,5.8) 15Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. (Eféz 4,12.15.16) 16Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. (Mát 19,5.1Móz;2,24) 17A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. (Ján 17,21.22; Eféz 5,30) 18Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. (Eféz 4,11) 19Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (1Kor 3,16;Róm 14,7.8) 20Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi. (1Kor 7,23.1Pét;1,18.19;Fil 1,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG