Keresés a Bibliában

16 1Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. (Csel 11,29;Róm 12,13) 2A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. (2Kor 8,4.7.11) 3Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. (2Kor 8,16.19) 4Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. (1Kor 1,26; Eféz 4,2; Fil 1,9) 5Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek, (Csel 19,21) 6Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek. (1Kor 9,1; Csel 11,29; Róm 15,26) 7Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. (Csel 18,21; Jak 4,15) 8Efézusban pedig pünkösdig maradok. (1Kor 15,32) 9Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. (Csel 14,27) 10Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. (Fil 2,19.20.22) 11Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt. (Zak 9,9; Mát 8,20; Luk 9,58;Fil 2,6-11) 12A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. (1Kor 1,12) 13Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! (1Kor 15,34; Mát 24,42;25,13.1Pét;5,8) 14Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! (1Ján 4,7.8.20) 15Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. (1Kor 1,16;Róm 16,5) 16Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad. (Fil 2,30) 17Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. (2Kor 11,9) 18Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. (1Thess 5,12) 19Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe. (Csel 18,1.2.3.18.26;Róm 16,5) 20Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. (Róm 16,16.2Kor;13,12.1Thess;5,26.1Pét;5,14) 21A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. (Kol 4,18.2Thess;3,17) 22Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha. (Csel 9,1.2) 23Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! (Róm 16,24) 24Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen. (Csel 9,15; Jer 1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet