Keresés a Bibliában

6Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok? (1Kor 12,18) 7Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak vagy cziteráznak? (1Kor 1,18) 8Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra? (4Móz 10,9) 9Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. (1Kor 4,2) 15Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. (Eféz 5,19) 16Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? (2Móz 24,12;2Móz 34,30.33) 17Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból. (Ésa 55,10;Hós 10,12) 18Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni; (Róm 1,17;3,21) 19De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken. (Kol 2,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG