Keresés a Bibliában

17Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. (2Kor 5,4) 18Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. (1Kor 1,10.11.12;3,3) 19Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. (Mát 10,34.35;18,7; Luk 17,1; Ján 2,19; Csel 20,30;5Móz 13,3; Luk 2,35) 20Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés: (Róm 6,23;Róm 4,15; Róm 7,13) 21Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. (1Ján 5,4.5) 22Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek. (Jak 2,6) 23Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, (1Kor 15,3;Mát 26,26-28; Luk 12,19) 24És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. (2Kor 8,4.7.11) 25Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. (2Kor 8,16.19) 26Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. (Mát 25,13;26,64; Ján 14,3) 27Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. (1Kor 10,21; Zsid 6,6) 28Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, (2Kor 13,5; Gal 6,4) 29Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. (Csel 18,21; Jak 4,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG