Keresés a Bibliában

30És megragadván Ahija az új ruhát, a mely azon volt, hasítá azt tizenkét részre. (1Kir 12,15) 31És monda Jeroboámnak: Vedd el magadnak a tíz részt; mert ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Ímé elszakasztom ez országot Salamon kezétől, és néked adom a tíz nemzetséget; (1Kir,11 11.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Nem volt város, a mely békességre lépett volna Izráel fiaival, kivéve a Gibeonban lakó Khivveusokat; haddal vették azt meg mind. (Józs 9,3.6-15.18) 20Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén szíveiket, haddal menjenek Izráel ellen, hogy eltörölje őket; hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. (5Móz 2,30)

KNB SZIT STL BD RUF KG