Keresés a Bibliában

8 1És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára; (Hab 2,2; Ésa 30,8) 2És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát. (Jer 50,39; Ésa 34,13) 3És bementem a prófétaasszonyhoz, a ki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nékem: Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára. (3Móz 17,7.2Krón;11,15) 4Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája elviszi. (2Kir 15,29;16,9) 5Ismét szólott az Úr hozzám, mondván: 6Mivel megútálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Reczinben és Remalja fiában gyönyörködik: (Ezék 29,7) 7Azért ímé rájok hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Assiria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett, (Zsolt 124,4.5;69,16) 8És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh Immánuel! 9Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok. 10Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi velünk! (Ésa 7,2.5-7; Zsolt 33,10;Zsolt 46,1-6) 11Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne járjak, mondván: (Ezék 1,3;37,1) 12Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek; (Ésa 37,24) 13A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek! 14És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. (Róm 9,33) 15És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak! (Máté 21,42-44.1Pét;2,8) 16Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban! (Dán 8,26;12,4.9; Jel 5,1.2.3) 17Én pedig várom az Urat, a ki elrejté orczáját Jákób házától, és benne bízom. (Ésa 49,4;50,7; Mik 7,7; Zsolt 40,1;18,3) 18Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi! (Zsid 2,13) 19És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? (3Móz 20,27;5Móz 18,11.12.1Sám;28,7-15; Ésa 29,4) 20A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok: 21Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, 22És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva! (Ján 12,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet