Keresés a Bibliában

63 1Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra. (Ésa 34,5-8; Ezék 35,6-8) 2Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái? (Jel 19,13) 3A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. (Siral 1,15; Jóel 3,13; Jel 19,13; Ésa 18,5) 4Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött. (Ésa 61,2) 5Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem! (Ésa 59,16) 6És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket! 7Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. 8És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak; és lőn nékik megtartójok. 9Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. (2Móz 32,34;33,14.15.5Móz;7,9.2Móz;23,20.21.4Móz;20,16) 10Ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök. (4Móz 14,11-22; Eféz 4,30) 11S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét? (2Móz 14,29.30; Zsolt 77,21;78,52;80,2) 12Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, a ki a vizeket ketté választá előttök, hogy magának örök nevet szerezzen? (Józs 3,15.16; Nehem 9,11; Zsolt 78,13) 13Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak! 14Mint a barmot, a mely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke: így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz! (Agge 2,5; Zsolt 143,10) 15Tekints alá az égből, és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem! (5Móz 26,15) 16Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva. (Ésa 64,7; Jób 14,21) 17Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért! (Zsolt 81,13) 18Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet. (Zsolt 74,7) 19Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved. (5Móz 24,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet