Keresés a Bibliában

55 1Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. (Ján 7,37.38; Ésa 41,17; Jel 22,17) 2Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. (Zsolt 36,9;63,6) 3Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. (2Sám 7,16; Zsolt 89,29; Csel 13,34) 4Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. 5Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített. (Ésa 65,21.22) 6Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. (Péld 8,17.2Krón;15,4; Zsolt 32,8; Jer 29,14; Ésa 65,1) 7Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. (Ésa 56,1; Ezék 33,11; Zsolt 103,3-5) 8Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! (4Móz 23,19; Zsolt 103,11) 9Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! (Ésa 4,2; Jer 30,14; Ésa 49,14) 10Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: (Ésa 34,5-8; Ezék 35,6-8) 11Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. (Zsolt 65,11) 12Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. (Ésa 35,12; Zsolt 98,8) 13A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik. (Ésa 43,19.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet