Keresés a Bibliában

52 1Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan! (Zsolt 12,2.3) 2Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya! (Ésa 47,1-4) 3Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg! (Ezsdr 1,9-11; Ésa 45,13) 4Mert így szól az Úr Isten: Égyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria nyomorgatá őt ok nélkül. (1Móz 46,6.7; Ésa 10,5-10) 5És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap gúnyoltatik. (Ezék 36,20.23.24) 6Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy én vagyok, a ki mondom: Ímé, itt vagyok! (Ésa 46,13) 7Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! (Ésa 40,9.10; Róm 10,15) 8Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr! (Jer 6,17; Ezék 33,2) 9Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet. (Zsolt 96,11-13) 10Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását! (Zsolt 126,1-3;98,2.3; Ezék 4,7; Ésa 9,12.17.21;10,4) 11Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok. (2Kor 6,17; Jel 18,14; Siral 4,11) 12Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene! (5Móz 16,3.2Móz;12,39) 13Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. (Ésa 57,15; Jer 23,5.6) 14Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt: (1Móz 37,25; Jóel 4,8; Zsolt 72,15; Ezék 27,22) 15Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek. (Ésa 53,2.3;49,6.7;51,6; Zsolt 31,10-12;22,16.18;6,3.8;35,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet