Keresés a Bibliában

47 1Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek! (Siral 2,10; Jób 2,8.13; Ésa 14,11; Jer 51,39; Dán 5,1) 2Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon. (2Sám 15,30.2Móz;11,5; Jób 31,10; Náh 3,5; Jer 13,22.26) 3Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek! (Ésa 3,18; Hós 2,12; Jel 17,16) 4Így szól a mi Megváltónk, seregeknek Ura az Ő neve, Izráel Szentje! (1Pét 2,22.24.1Móz;23,4;46,4;49,29-31.2Krón;21,20;24,25;28,27) 5Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének! (Ésa,47 1. Mik. 7,8. Ésa. 9,2. 50,10.) 6Fölgerjedtem volt népem ellen; megfertőztettem örökségemet és kezedbe adtam azt: te nem cselekedtél velök irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél! (2Kir 25,1-10; Zak 1,15; Jer 50,17;51,34; Ésa 4,16;5,12) 7És ezt mondád: Örökre úrnő leszek! úgy hogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről. (Jel 18,7) 8És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki bátorságban ülsz, a ki ezt mondja szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem! (Ezék 28,2; Ésa 54,1.4.5.6.7; Siral 1,1; Jel 17,7.8) 9És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod. (Ésa 49,19-21; Jer 31,38; Zak 14,10) 10Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több. (Zsolt 10,11;94,6.7; Ezék 8,12;9,9; Jób 22,13.14; Ésa 19,11; Ezék 28,4; Jer 50,35;51,57) 11Azért jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod! (Hós 2,1-18; Jer 3,24.25;31,19;51,5) 12No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. (Dán 2,2) 13Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. (Ésa 44,25) 14Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belőlök melegülésre, sem körülülhető parázs! (Ésa 29,6;30,30;1,31; Máté 3,12) 15Így járnak azok, a kikkel vesződtél; és a kik kereskedő társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, kiki a maga útján; senki nem segít néked! (Ésa 13,14; Jer 51,6.9; Nehem 3,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet