Keresés a Bibliában

37 1És lőn, hogy meghallá Ezékiás, a király, meghasogatá ruháit, gyászba öltözött, és bement az Úr házába. (4Móz 14,11-22; Eféz 4,30) 2És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sebnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit Ésaiáshoz, Ámós fiához, a prófétához. (2Móz 14,29.30; Zsolt 77,21;78,52;80,2) 3Kik mondának néki: Így szól Ezékiás: nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez! (Hós 13,13) 4Talán meghallja az Úr, a te Istened, a Rabsaké beszédeit, a kit elküldött az ő ura, az assiriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, a melyeket hallott az Úr, a te Istened; és te könyörögj a maradékért, a mely megvan! (Ésa 1,8.9) 5Így menének el Ezékiás király szolgái Ésaiáshoz. (Agge 2,5; Zsolt 143,10) 6És monda nékik Ésaiás: Így szóljatok uratoknak: ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektől, a melyeket hallottál, a melyekkel szidalmaztak engem az assiriai király szolgái. (Ésa 42,17) 7Ímé, én oly lelket adok beléje, hogy hírt hallván, térjen vissza földére, és elejtem őt fegyver által az ő földében! (Mik 7,10; Zak 10,5; Ésa 10,6) 8Rabsaké pedig visszatérvén, találá az assiriai királyt Libna ellen harczolni, mivel hallotta volt, hogy Lákistól elindult. (Ésa 48,7) 9És meghallván Tirháka, Kús királya felől e hírt: eljött, hogy ellened harczoljon; ezt meghallván, követeket külde Ezékiáshoz, mondván: (Ésa 48,6;43,10.12) 10Így szóljatok Ezékiáshoz, Júda királyához: Meg ne csaljon Istened, a kiben bízol, mondván: nem adatik Jeruzsálem az assiriai király kezébe! 11Hiszen te hallottad, mit műveltek Assiria királyai minden országokkal, eltörölvén azokat, és te megszabadulnál? (Zsolt 115,4-8) 12Hát megszabadíták-é azokat a népek istenei, a melyeket eleim elpusztítának? Gózánt, Háránt, Resefet és Telassárban Eden fiait? (Máté 12,17-21;3,16.17) 13Hol van Hamáth királya és Arphádnak királya, Sefarvaim városának királya, Héna és Ivva? 14És elvevé Ezékiás a levelet a követek kezéből, és olvasá azt, és felmenvén az Úr házába, kiterjeszté Ezékiás azt az Úr előtt. (Ésa 69,1;50,4) 15És könyörge Ezékiás az Úrhoz, mondván: (Ésa 51,5) 16Seregeknek Ura, Izráel Istene, ki a Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy a föld minden országainak Istene, Te teremtéd a mennyet és a földet. (2Móz 25,18-22; Zsolt 18,11;104,4;80,2) 17Hajtsd ide Uram füledet és halljad, nyisd meg Uram szemeidet és lássad! Halld meg Szanhéribnek minden beszédit, a melyeket izent az élő Isten káromlására! (Zsolt 86,1;5,2;3,4) 18Bizony, Uram, Assiria királyai elpusztítottak minden országokat és azoknak földjét, (Luk 4,48; Ésa 47,5;49,9) 19És isteneiket tűzbe veték, mert nem istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kő; így veszthették el azokat. (Ésa 18,11) 20És most Uram, mi Istenünk! szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy Te vagy, Uram, Isten egyedül. (Zsolt 73,25.26) 21És külde Ésaiás, Ámós fia Ezékiáshoz, mondván: Így szól az Úr, Izráel Istene: mivel hozzám könyörögtél Szanhérib miatt, Assiria királya miatt: (Zsolt 96,1;33,3;40,4;98,1;144,9;149,1) 22Ez a beszéd, a melyet az Úr felőle szól: Megútál téged, gúnyt űz belőled Sionnak szűz leánya, fejét rázza utánad Jeruzsálem leánya; (Zsolt 97,1) 23Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izráel Szentje ellen! (4Móz 14,22) 24Szolgáid által megkáromlád az Urat, és ezt mondád: Temérdek szekeremmel fölmentem e hegyek magaslatára, a Libánon csúcsára, és kivágom magas czédrusait, válogatott cziprusait, és behatolok végső magaslatába és kertjének erdejébe! (Ésa 59,16; Zsolt 35,1.2.3.2Móz;15,3) 25Én ástam és vizet ittam, és kiszáraztom lábam talpával Égyiptom minden folyóit. (Ésa 57,7.3Móz;11,7) 26Hát nem hallottad-é, hogy régtől fogva én tevém ezt, az őskor napjaiban elvégzém ezt, és most előhozám, hogy puszta kőrakássá tégy erős városokat?! (Zsolt 18,9.5Móz;32,22; Ezék 38,18) 27És lakóik elájultak és megrendültek és megszégyenültek, és lőnek mint a mező füve és gyönge zöldség, és mint a virág a háztetőn, mint szárba nem indult vetés! (Zsolt 37,2;90,5;92,3; Ésa 40,6.7; Zsolt 129,6) 28Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom, és ellenem való haragodat. (Jer 50,29) 29Ellenem való haragodért, és mert kevélységed fülembe jutott, vetem orrodba horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, a melyen jövél! (Ésa 17,6) 30S ez legyen jelül néked: ez évben ugartermést esztek és a másik évben sarjut, és a harmadik évben vessetek, arassatok és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét. (Ezék 12,2.5Móz;32,28) 31Júda házának maradványa pedig, a mely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. (Ésa 6,9.5Móz;4,32-36;29,3.4; Zsolt 78,1; Zsolt 105,1; Zsolt 106,1; Zsolt 114,1) 32Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék és a maradvány Sion hegyéről; a seregek Urának buzgó szerelme művelendi ezt! (Ésa 9,5; Abd 1,17; Jóel 2,32) 33Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene. (Ésa 66,4;5,14;50,2; Péld 1,24) 34Az úton, a melyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr. (Ésa,37 19. 25.) 35És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért! 36Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az assir táborban száznyolczvanötezeret, és midőn reggel az emberek felköltek, ímé azok mindnyájan holt hullák valának! (Ésa 10,16) 37Elindula azért és ment és visszatért Szanhérib, az assiriai király, és lakozék Ninivében. (Jer 4,2) 38És lőn, hogy mikor imádkozék, Nisróknak, az ő istenének templomában, fiai: Adramélek és Saréser levágák őt karddal; és ezek Ararát földére menekülvén, fia, Esárhaddon uralkodék helyette. (2Móz 14,29; Zsolt 66,12;124,4.5; Dán 3,19-27)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet