Keresés a Bibliában

3 1Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő? (1Móz 2,7; Zsolt 104,29.30;118,8.9;146,4) 2Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét; (3Móz 26,26) 3Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, jóst és öreget; (Siral 2,9.20; Ezék 4,16;5,16) 4Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt; 5És adok nékik gyerkőczöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok. (Préd 10,3) 6És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen; (Ján 12,35) 7És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, mondván: Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen: (Ésa 8,20; Máté 4,13-16) 8Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé! (Ésa 42,1-7;26,19;60,1) 9Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék. (Zsolt 126,3;4,8;68,13;119,162) 10Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt. (1Móz 18,20; Hós 7,10) 11Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. (Zsolt 37,37-40;58,12) 12Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki. (Róm 2,6-9) 13Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik előled. (Máté 9,16;23,13; Ésa 9,16) 14Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket. 15Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban: (Ésa 5,1.7) 16Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura. (Ésa 41,16;37,29; Jer 15,7; Ezék 5,2) 17És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek: (2Kir 16,9) 18Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti. (2Kir 15,29; Ésa 5,25) 19Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat, (Jer 5,3) 20A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat, (Ésa 3,3.4) 21A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket, (Jel 19,18-20) 22A gyűrűket és az orrpereczeket, (Ésa 3,13; Jer 6,14; Máté 23,13) 23Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket, (4Móz 23,19) 24A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket: (Ésa 47,14; Máté 3,12) 25És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg. (Ésa 13,9.10;Jer 16,6.9) 26Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban: (Jer 19,9) 27És sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül; (Siral 1,1.2;2,1-4) 28És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat! (1Móz 12,17;46,20;30,23; Ésa 54,4.1Sám;1,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet