Keresés a Bibliában

27 1Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van. (Zsid 11,11.12; Ezék 33,24; Malak 2,15) 2Ama napon a színború szőlőről énekeljetek: (1Móz 2,8-10) 3Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt; (Ésa 42,6) 4Nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mind együtt; (Ésa 5,6;9,18;10,17) 5Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem! (Zsolt 102,27;103,17-20;118,6; Máté 5,18.1Ján;2,17; Ésa 40,6-8) 6Jövendőben Jákób meggyökerezik, virágzik és virul Izráel, és betöltik a földnek színét gyümölcscsel. (Ésa 14,1-5;44,3-4) 7Avagy az őt verőnek verése szerint verte őt? vagy ellenségei megöletteinek megölése szerint öletett-é meg? (Ésa 13,19.20) 8Mérték szerint ítélted őt, midőn elvetetted! Reájok fútt kemény lehelletével a keleti szél napján. (Ésa 48,9; Jób 27,21; Jer 18,17;4,11) 9Ezért így tisztíttatik el a Jákób hamissága, és épen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mészkövek: nem kelnek fel többé a berkek és naposzlopok! (Ésa 17,8; Hós 10,8.5Móz;9,21) 10Mert az erős város magánosan álland, üres és elhagyott hely, miként a puszta, ott legel a borjú és ott hever, és megemészti annak ágait. (Ésa 7,23) 11És ha megszáradnak gallyai, összetöretnek, az asszonyok előjövén, megégetik azokat; mert értelem nélkül való e nép, ezért nem könyörül meg rajta Teremtője, és nem kegyelmez néki alkotója. (4Móz 15,32.33.1Kir;17,12; Ésa 5,13; Jer 4,22; Hós 4,6) 12És lesz ama napon: cséplést tart az Úr az Eufrátes folyóvizétől Égyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek, Izráel fiai. (1Kir 8,65.2Kir;24,7.1Móz;15,18.5Móz;24,20) 13És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében és a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben. (Ésa 11,12-14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet