Keresés a Bibliában

24 1Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit! (1Sám 2,4.5; Mik 2,1) 2S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek hitelez; (Ámós 5,10; Jer 18,18) 3Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet. (1Móz 12,1; Zsid 11,8) 4Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. (Ésa 43,5.6;54,1.8.13) 5A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. (1Móz 4,11.3Móz;26,15) 6Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. (3Móz 26,14-16.5Móz;28,15-68; Jer 11,3.4) 7Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám szívűek. (Jóel 1,10.12) 8Megszünt a dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a cziterának vídámsága megszünt. (Jóel 1,5; Ésa 5,12) 9Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ívónak; (Ésa 40,26) 10Rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet! 11Az utczákon panaszkodás hallik a bor miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött. (Ámós 8,10) 12A városban csak pusztaság maradt és rommá zúzatott a kapu. (Ésa 45,19) 13Mert így lesz a föld közepette, a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérléskor, midőn a szüret elmult. (Ésa 17,6) 14Ők felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől. (Jób 31,28; Péld 30,9) 15Ezért dícsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét. (Ésa 42,10.12) 16A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek. (Ésa 21,2) 17Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója! (Ésa 5,19; Jer 48,43.44) 18És lesz, hogy a ki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és a ki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai. (1Móz 7,11; Zsolt 82,5; Péld 8,29) 19Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld; (Ésa 50,4; Jer 1,4) 20Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé! (Jer 1,9.10; Préd 12,13) 21És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön: 22És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak. (3Móz 26,8.5Móz;32,8) 23És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen. (Jóel 2,31; Ésa 60,19.20;30,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet