Keresés a Bibliában

23 1Jövendölés Tírus ellen.
Jajgassatok Tarsis hajói, mert elpusztíttatott, úgy hogy nincs benne ház és abba bemenet! A Kitteusok földéről jelentetett meg nékik. (2Sám 15,30.2Móz;11,5; Jób 31,10; Náh 3,5; Jer 13,22.26) 2Némuljatok meg lakosi e partvidéknek, a melyet Sidon kalmárai, a kik tengeren járnak, töltöttek be egykor. (Jer 6,3-6) 3Melynek sok vizeken át a Sihór veteménye és a Nilus aratása vala jövedelme, úgy hogy népek vására volt! (Ésa 8,19) 4Pirulj Sidon, mert szól a tenger és a tenger erőssége, mondván: Nem vajudtam, nem is szültem, és nem tápláltam ifjakat, és nem neveltem szűzeket. (Ésa,23 1. Mik. 7,8. Ésa. 9,2. 50,10.) 5Mihelyt e hír Égyiptomba eljut, Tírus e híre miatt szenvednek ott is. (Zsolt 83,16; Ésa 28,17;30,30) 6Menjetek át Tarsisba, és jajgassatok ti partvidék lakói! (Jel 18,7) 7Ez-é a ti örvendező várostok? melynek eredete ősidőkből való; és most lábai viszik őt, bujdosni messzire! (Ezék 28,2; Ésa 54,1.4.5.6.7; Siral 1,1; Jel 17,7.8) 8Ki végezé ezt a koronás Tírus felől? melynek kereskedői fejedelmek, és kalmárai a földnek tiszteletesei. (Ésa 51,17; Jer 13,13) 9A seregeknek Ura végezé ezt, hogy meggyalázza minden dicsőségnek kevélységét, és hogy megalázza a föld minden tiszteleteseit. (Róm 11,8) 10Terülj el földeden, mint a folyóvíz, Tarsis leánya, nincs többé megszorító öv! (Dán 12,4.9; Jel 5,1-3) 11Kezét kinyujtá a tenger fölé, országokat rettentett meg, az Úr parancsolt Kanaán felől, hogy elpusztítsák erősségeit; (Dán 2,2) 12És szólt: Nem fogsz többé örvendezni, te megszeplősített szűz, Sidon leánya; kelj és menj át Kittimbe, de ott sem lészen nyugodalmad! (Máté 15,8.9.1Kor;1,19;Zsolt 78,34.35.36; Ésa 19,11-14; Abd 1,8) 13Ímé, a Káldeusok földe; a nép, mely eddig nem vala; Assiria adá azt a puszta lakosainak; felállítá őrtornyait, lerombolá Tírus palotáit, rommá tevé azt. (Ésa 29,6;30,30;1,31; Máté 3,12) 14Jajgassatok Tarsis hajói, mert erősségtek elpusztíttatott! (Zsolt 94,7-9;Máté 23,13.1Kor;4,5) 15És lesz ama napon, hogy Tírus elfelejtetik hetven esztendeig egy király napjai szerint; hetven esztendő multán Tírus sorsa a parázna nő éneke szerint lészen: (Jer 25,11.12;29,10; Dán 9,24) 16Végy cziterát, járd be a várost, elfeledett parázna nő; pengesd szépen, dalolj sokat, hogy így emlékezetbe jőjj! (Ésa 32,15) 17És lesz hetven esztendő multán, meglátogatja az Úr Tírust, és az ismét megkapja a maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén! (Ezék 29,12.13; Jer 46,26;49,6.39) 18S lészen az ő nyeresége és keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr előtt lakozóké lészen az ő nyeresége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk legyen. (Mik 1,7; Ésa 60,5-7;18,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet