Keresés a Bibliában

21 1Jövendölés a tenger pusztasága ellen.
Mint szélvészek, délen tombolók, úgy jő a pusztából, rettenetes földről. 2Kemény látás jelentetett meg nékem: a csalárd csal, a pusztító pusztít. Jőjj fel Élám, szálld meg Madai, minden ő fohászkodásának véget vetek. (Ésa 33,1) 3Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szűlő asszony kínjai; gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt. (Zsolt 69,24) 4Reszket szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegéssé tevé nékem. (Jób 7,3) 5Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok; föl fejedelmek, kenjétek a paizst! (2Sám 1,21; Jer 51,11) 6Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, a mit lát, mondja meg. (Ésa 13,19.20) 7És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott. (Ésa 48,9; Jób 27,21; Jer 18,17;4,11) 8És kiálta, mint oroszlán: Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon. (Ésa 17,8; Hós 10,8.5Móz;9,21) 9És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá: Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. (Jer 51,8) 10Oh én cséplésem és szérűmnek fia, a mit hallottam a seregek Urától, Izráel Istenétől, azt jelentém meg néktek! (4Móz 15,32.33.1Kir;17,12; Ésa 5,13; Jer 4,22; Hós 4,6) 11Jövendölés Dúma ellen: Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! meddig még az éjszaka, meddig még ez éj? (1Móz 25,14.1Krón;1,30) 12Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el! (Ésa 11,12-14) 13Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei. (Ámós 6,1-6; Hós 5,5) 14A szomjazó elé hozzatok vizet! Témá földének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe. (Bir 8,5; Jób 6,19.20) 15Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt. (Siral 1,13;5,16; Zsolt 89,40) 16Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden dicsősége; (Ésa 16,14) 17És Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik; mert az Úr, Izráel Istene mondá. (Ésa 10,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet