Keresés a Bibliában

2 1Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől. (Róm 9,20) 2Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; (Mik 4,1.2; Zsolt 67,3;68,16.17) 3És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; (Ésa,2 9. 24. Ésa 35,5. Máté 11,5. 6.) 4Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. (Mik 4,3-4; Hós 2,17) 5Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában! (Zsolt 89,16;27,1; Péld 6,23) 6Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget; (Zsolt 89,39;Mik 5,12) 7És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek; (1Móz 12,1; Zsid 11,8) 8És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak. (Jer 2,28; Ésa 44,15) 9Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik. (2Kir 15,29;16,9) 10Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége előtt. (Ésa 26,20) 11A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon. (Ésa 5,15; Jób 46,7) 12Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. (Jel 6,15-17) 13És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen; (Zak 11,1.2; Ésa 10,33.34;14,8) 14Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen; 15Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen; (Ésa 7,2.5-7; Zsolt 33,10;Zsolt 46,1-6) 16És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen. (Ésa 23,14; Ezék 27,29) 17És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon. (Ésa 8,1.5Móz;31,19.21.26) 18És a bálványokat teljességgel elveszti. (Zak 10,2) 19És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. (Róm 9,33) 20Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, (Ésa 30,22;31,7) 21Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. (Dán 8,26;12,4.9; Jel 5,1.2.3)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet