Keresés a Bibliában

19 1Jövendölés Égyiptom ellen.
Ímé az Úr könnyű felhőre ül, és bemegy Égyiptomba, és megháborodnak előtte Égyiptomnak bálványai, és az égyiptomiak szíve megolvad ő bennök. (Zsolt 18,11;104,3; Dán 7,13;Máté 24,30; Jel 1,7;14,14) 2És összeveszítem az égyiptomiakat az égyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, kiki felebarátja ellen, város város ellen, és ország ország ellen. 3És elfogyatkozik az égyiptomiak lelke ő bennök, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól. (Zsolt 22,27;23,5;55,1; Máté 8,11; Luk 14,15;22,16; Jel 19,9) 4És adom az égyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtok, szól az Úr, a seregeknek Ura. 5És elfogyatkoznak a tenger vizei, és a folyam kiszárad és elapad. (1Kor 15,54.1Móz;2,16;17,18;3,2;19,22; Jel 21,4) 6És büdösséget árasztanak a folyamok, elfogynak és kiszáradnak Égyiptomnak patakjai; nád és sás ellankadnak. 7A pázsit a folyó mellett, a folyónak partján, és a folyónak minden veteménye megszárad, elporlik és nem lészen. (2Kir 9,37; Jer 8,2;16,4;25,33) 8És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, a kik a folyóba horgot vetni szoktak, és a kik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak. (Ésa 43,5.6; Jer 30,10) 9És megszégyenülnek a fésült len készítői és a gyolcs szövői. (Ésa 35,7; Jóel 2,28; Ezék 34,26; Malak 3,10; Ján 7,38) 10Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik bánkódnak lelkökben. (Zsolt 46,2;35,22) 11Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a Faraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács; mimódon mondjátok a Faraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia? (Zsolt 118,19.20; Jel 22,14) 12Ugyan hol vannak bölcseid? hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek Ura Égyiptom felől? (Zsolt 112,7.8;111,8) 13Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei, és elámíták az Égyiptomiakat törzseik szegletkövei. (Zak 10,4.1Sám;14,38; Bir 20,2) 14Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő okádása felett. (Ésa 28,8; Péld 26,11) 15És nem lesz Égyiptomnak semmi munkája, a melyet cselekednék a fő és fark, a pálmaág és a káka. (Ésa 9,15) 16Ama napon olyan lesz Égyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél a seregek Ura kezének felemelésétől, a melyet fölemel ellene. (Péld 3,6;11,6) 17És Júda földe félelmére lesz Égyiptomnak, valaki csak említi azt előtte, már fél, a seregek Urának tanácsáért, a melyet Ő végzett felőle. (Ésa 42,17; Zsolt 97,7) 18Ama napon lesz öt város Égyiptomnak földén, a melyek Kanaán nyelvén szólanak, és esküsznek a seregeknek Urára; az egyik „pusztulás városának” neveztetik. (5Móz 6,13) 19Ama napon oltára lesz az Úrnak Égyiptom földének közepette és határán egy oszlop az Úrnak; (Malak 1,11) 20És lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának Égyiptom földén, hogy ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nékik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa. (Zak 14,9.20) 21És megismerteti magát az Úr Égyiptommal, és megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. (Zsolt 87,4) 22De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja őket. (Zak 14,21) 23Ama napon út lesz Égyiptomból Assiriába, és Assiria megy Égyiptomba, Égyiptom meg Assiriába, és Égyiptom Assiriával az Urat tiszteli. (Jel 20,5.6) 24Ama napon Izráel harmadik lesz Égyiptom és Assiria mellett; áldás a földnek közepette; (Ésa 49,19-21;54,1-5;62,4-5) 25Melyet megáld a seregeknek Ura, mondván: Áldott népem, Égyiptom! és kezem munkája, Assiria! és örökségem Izráel! (1Móz 12,23; Ésa 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet