Keresés a Bibliában

1 1Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. (2Kir 14,16.18.2Krón;26,29; Hós 1,1; Mik 1,1) 2Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. (5Móz 32,1.9-18;Mik 1,2; Jer 2,12) 3Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá! (Jer 8,7; Zsolt 32,9; Péld 6,6-8) 4Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. (Ésa 30,9;Máté 3,7) 5Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. (Jer 8,18) 6Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. (Jer 30,12.13) 7Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak; (5Móz 28,51.52) 8És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. (Ésa 17,9) 9Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. (1Móz 19,24.25;Siral 3,22; Róm 9,29) 10Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! (Ésa 3,10; Jer 23,14; Máté 11,23; Luk 10,12) 11Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; (Ámós 5,21-24; Mik 6,6-8; Jer 6,20;7,21; Hós 6,6; Zsolt 50,8-12;51,18.19.1Sám;15,22) 12Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? (2Kir 16,1.5.2Krón;28,1) 13Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. (Ésa 66,3.4) 14Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni. (2Kir 18,17.2Krón;32,1-16; Ésa 36,2) 15És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek. (Ésa 59,1-3; Péld 1,24-28;3Móz 20,4) 16Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; (Jer 4,14.2Kor;7,1;Jak 4,8) 17Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. (Jer 22,3) 18No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. (Mik 6,2) 19Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek; (3Móz 26,3-12) 20És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt! (3Móz 26,14-33) 21Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok! (Ésa 5,4; Jer 2,21) 22Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve: (Ezék 22,18-22; Hós 4,18) 23Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök. (Jer 5,27-29; Zak 7,10) 24Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen! (5Móz 23,63;32,40-42) 25És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat; (Ésa 4,3; Ezék 22,18-22) 26És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város. (Ésa 4,2; Zak 8,3) 27Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által; (Ezék 16,38.42; Ésa 9,7) 28De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták. (Jób 31,3; Zsolt 1,6;73,27) 29Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek; (Ezék 20,28) 30És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez: 31És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen. (Zsolt 94,7-9;Máté 23,13.1Kor;4,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet