Keresés a Bibliában

20A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:

KNB SZIT STL BD RUF KG


13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; (1Sám 21,5-7;3Móz 24,5-9) 14Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: (4Móz 28,9) 15Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, 16A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. (Ésa 9,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG