Keresés a Bibliában

23Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! (Malak 1,11; Róm 14,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. (Ésa 45,23; Fil 2,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, (Eféz,3 27.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. (1Móz 25,21.26;1Móz 29,31-35;30,5-24) 59Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! (Zsolt 31,6; Luk 23,46) 14És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. (1Sám 13,13.14; Zsolt 89,21.22) 21Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, a kik hallák, és mondának: Nem ez-é az, a ki pusztította Jeruzsálemben azokat, a kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz? (Gal 1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14 1Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. (Mát 10,4; Márk 3,19) 13És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. (Ján 15,7.16;16,23.24; Mát 7,7; Márk 11,24) 6Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. (Ján 2,45;4,34.35)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. (Márk 16,19; Zsolt 110,1; Csel 2,24; Fil 3,20.21; Csel 7,55; Mát 24,30;25,31; Róm 8,9-11) 21Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: (Eféz 3,10; Fil 2,9-11; Kol 1,16; Róm 8,38.1Pét;3,22) 3 1Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 10Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, (Eféz 1,21.1Kor;12,28;15,9; Kol 1,18.24; Luk 15,7.10; Zsid 1,14.1Pét;1,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai. (Jel 14,2;Jel 8,3; Zsolt 141,2) 11És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; (Jel 7,11;Dán 7,10) 13Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. (Fil 2,10;Jel 4,2.3)

KNB SZIT STL BD RUF KG