Keresés a Bibliában

2 1Így szól az Úr: Három bűne miatt a Moábnak, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert mészszé égette Edom királyának csontjait! (Ezék 25,11-14) 2Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Kerijjoth palotáit, és meghal Moáb a zajban, hadi lárma közt, a kürt zengése közben. (2Móz 12,51) 3Kivágom a birót közüle, és minden fejedelmit megölöm vele egyetemben, ezt mondja az Úr. (3Móz 22,21.22) 4Így szól az Úr: Három bűne miatt a Júdának, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert megvetették az Úrnak törvényét és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették őket az ő hazugságaik, a melyeket az ő atyáik követtek. 5Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit. (Ésa 1,11; Ámós 5,21) 6Így szól az Úr: Három bűne miatt az Izráelnek, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért. (Hós 4,2.3; Ámós 8,6; Jóel 3,3) 7A kik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atyja egy leányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. (Ámós 8,4) 8Zálogos ruhákon nyujtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát iszszák az ő istenök házában. (Ámós 6,6; Hós 8,11) 9Pedig én irtottam ki előlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. (4Móz 13,32-34;21,21-23) 10És én hoztalak fel Égyiptom földéről, és negyven esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az Emoreusok földét. (2Móz 12,51.5Móz;8,2) 11És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül és nazirokat ifjaitok közül. Nem így van-é vajjon, Izráel fiai? ezt mondja az Úr. (4Móz 6,1-8; Siral 4,7) 12De a nazirokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván: Ne prófétáljatok! (Ámós 7,13; Ésa 30,10) 13Ímé, én is lenyomlak titeket, ott a hol vagytok, mint a cséplő szekér lenyomja a kévékkel teli szérűt. (Ámós 4,9;5,11) 14Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a hős sem menekedhetik. (1Kir 16,26;26,30) 15Nem állja meg helyét az íjj-hordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik. (Máté 12,40) 16És a bátor szívű is a hősök között meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr. (Jer 9,2-6;23,14; Ésa 1,4;10,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet