Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Hálaadás. »
Az emberiség megigazulásra szorul »
A pogányok bűnössége. »

1Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott apostol, akit Isten evangéliumának hirdetésére választott ki, 2melyet már a szent iratokban prófétái által előre meghirdetett Fiáról »

2. fejezet

A zsidók bűnössége »
A törvény megtartása és megszegése. »
A körülmetélés értéke. »

1Nincs tehát mentség számodra, bárki légy is, te ember, aki másokat megítélsz. Mikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el, hiszen ugyanazt teszed, te, aki ítélkezel. 2Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújt azokra, akik ilyesmit tesznek. »

3. fejezet

A zsidók kiváltságai. »
A zsidók és pogányok egyformán bűnösök. »
A megigazulás útja »
Hit Jézus Krisztusban. »

1Mi előnye van tehát a zsidónak? S mi haszna a körülmetélésnek? 2Minden tekintetben sok. Először is az, hogy Isten rájuk bízta kinyilatkoztatását. »

4. fejezet

Ábrahám példája. »
Isten ígérete és a hit. »
Ábrahám hite. »

1Kérdezzük csak meg mire jutott test szerinti ősatyánk, Ábrahám? 2Ha ugyanis Ábrahám tettei által igazult meg, akkor volna mivel dicsekednie. De Isten előtt nincs neki mivel. »

5. fejezet

Békessség Istennel. »
Ádám és Krisztus. »

1Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által. 2Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk is Isten (fiai) dicsőségének reménységével. »

6. fejezet

Fölszabadulás a bűn rabságából. »
Az igaz élet szolgálatában. »

1Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy túláradjon a kegyelem? 2Szó sincs róla. Hiszen már meghaltunk a bűnnek. Hogyan élhetnénk hát továbbra is benne? »

7. fejezet

Fölszabadulás a mózesi törvény alól. »
A törvény és a bűn. »
Az ember belső meghasonlottsága. »

1Nem tudjátok, testvérek – hiszen olyanokhoz szólok, akik ismerik a törvényt –, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él? 2A férjes asszonyt például törvény köti életben lévő férjéhez, férje elhunytával azonban fölszabadul a férj törvénye alól. »

8. fejezet

A Krisztusban újjászületett ember boldogsága. »
Az istenfiúság. »
A mennyei dicsőség. »
Isten kegyelmének magasztalása. »

1Nincs tehát már semmi ítéletre méltó azokban, akik Krisztus Jézusban élnek, (s nem a test szerint). 2Hiszen a lélek törvénye, melyet a Jézus Krisztusban való élet ad, fölszabadított téged a bűnnek és a halálnak törvénye alól. »

9. fejezet

A zsidó nép sorsa »
A zsidó nép és Isten ígéretei. »
Isten szabad választása. »
Isten új népe. »
A zsidó nép bűnössége. »

1Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom lelkiismeretem tanúsága szerint a Szentlélekben: 2nagy az én keservem és szüntelen szívem fájdalma. »

10. fejezet

Testvérek! »
Hit nélkül nincs megigazulás. »
A zsidó nép maga okozta hitetlenségét. »

1Szívem vágya és könyörgésem az Istenhez, hogy üdvözüljenek. 2Tanúságot teszek róluk, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a helyes megértés. »

11. fejezet

A zsidó nép kiválasztott maradéka. »
A pogányok megtérésének hatása a zsidó népre. »
A zsidók jövendő megtérése. »

1Azt kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla! Hisz én is izraelita vagyok, Ábrahám véréből, Benjamin törzséből. 2Isten nem vetette el népét, melyet öröktől fogva kiválasztott. Nem tudjátok mit mond az Írás Illés történetében, mikor így vádolta Izraelt Isten előtt: »

12. fejezet

Buzdítás a keresztény életre »
Felebaráti szeretet. »
Ellenségszeretet. »

1Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. 2Ez legyen értelmes istentiszteletetek. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. »

13. fejezet

Engedelmesség a fölöttes hatalom iránt. »
A törvény tökéletes teljesítése. »

1Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől. Ahol hatalom van, azt Isten rendelte. 2Aki tehát szembeszáll a hatalommal, Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. »

14. fejezet

Óvás a szeretetlenségtől. »
Óvás a megbotránkoztatástól. »

1Karoljátok föl az aggályos lelkiismeretűt, anélkül hogy fölfogását elítélnétek. 2Van, aki azt hiszi, hogy mindent ehet, az aggályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik. »

15. fejezet

Megértés az aggályosokkal szemben. »
Befejezés »
A levél megokolása. »
Az apostol útitervei. »

1Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük az aggályosok gyarlóságát, s ne a magunk javát keressük. 2Törekedjék mindegyikünk felebarátja kedvére, javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem kereste a maga kedvét. »

16. fejezet

Ajánlás és üdvözlések. »
Óvás a hamis tanítóktól. »
Üdvözletek Korintusból. »
(24.) (A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Amen.) »
Isten dicsérete. »

1Ajánlom nektek nővérünket, Főbét, aki a kenkreai egyház szolgálatában áll. 2Fogadjátok őt szentekhez méltóan az Úrban és támogassátok őt, amiben csak rátok szorul, mert ő is soknak volt támasza, nekem magamnak is. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel