Keresés a Bibliában

János és András meghívása.

35Másnap megint ott állt János két tanítványával. 36Mikor látta, hogy Jézus közeledik, így szólt: 37„Nézzétek, az Isten Báránya!” 38Mihelyt a két tanítvány e szavakat hallotta, követte Jézust. Jézus megfordult és látta, hogy követik. Megkérdezte őket: „Mit akartok?” Azok így feleltek: „Rabbi – vagyis Mester – hol lakol?” 39„Jöjjetek nézzétek meg”, válaszolta. Erre elmentek és megnézték, hol lakik. Aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül történt.

Péter meghívása.

40A kettő közül egyik, aki János szavára követte őt, András volt, Simon Péter testvére. 41Mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: „Megtaláltuk a Messiást”, vagyis a Fölkentet, és elvitte Jézushoz. 42Jézus rátekintett és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, Péter – vagyis Szikla – lesz a neved.”

Fülöp és Nátánáel meghívása.

43Másnap, mikor Galileába akart menni, találkozott Fülöppel. „Kövess engem”, mondta neki Jézus. 44Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. 45Fülöp találkozott Nátánáellel és közölte vele: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes törvényében és a prófétáknál szó van: a názáreti Jézust, József fiát.” 46„Jöhet valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg”, felelte Fülöp. 47Mikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” 48„Honnan ismersz engem?” kérdezte Nátánáel. Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” 49Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten fia! Te vagy Izrael királya!” 50Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat fogsz látni ennél.” 51Aztán tovább folytatta: „Bizony, bizony mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég és Isten angyalai föl-alá szállnak az Emberfia előtt.”

KNB SZIT STL BD RUF KG