Keresés a Bibliában

Hivatás az életszentségre.

13Készüljetek föl tehát lélekben, legyetek józanok és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. 14Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, 15hanem a titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté egész életmódotokban. 16Így szól ugyanis az Írás: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 17S ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint, szent félelemmel éljétek le vándorlásotok idejét. 18Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, 19hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére. 20Őt (Isten) ugyan a világ teremtése előtt kijelölte, de előttetek csak a végső időben nyilvánította ki. 21Őáltala hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt halottaiból és megdicsőítette, hogy hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen.

Felebaráti szeretet.

22Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára: szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből. 23Nem veszendő magból születtek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, mert 24„Minden test olyan, mint a fűszál,
s egész dicsősége, mint mező virága:
elhervad a fűszál és lehull a virág,
de az Úr igéje örökké megmarad.” 25Ez pedig az az ige, amelyet nektek hirdettek.

KNB SZIT STL BD RUF KG