Keresés a Bibliában

Káldi-Neovulgáta (katolikus)

Szent István Társulati Biblia (katolikus)


Szám 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35

„Ekkor szólt ott az Úr Mózeshez: ... ”

Zsolt 106,6-23

„Vétkeztünk, mint ahogy atyáink, igaztalanul cselekedtünk, gonoszságot követtünk el. ... ”

Mt 15,21-28 mp3

„Jézus ezután elment onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. ... ”

További fordítások

Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns)

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns)


Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel