Keresés a Bibliában

7 1Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. 2Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. 3Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állanak, csukják be az ajtókat, és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrségeket kell fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt. 4A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességű volt, és a házak még nem voltak fölépítve. 5Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam az először visszatértek származási jegyzékét, és abban ezt találtam följegyezve:

A hazatértek névsora (6-72. v. vö. Ezsd 2)

6A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből. Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába. 7Zerubbábellal jött Jésúa, Nehemjá, Azarjá, Raamjá, Nahamáni, Mordokaj, Bilsán, Miszperet, Bigvaj, Nehúm és Baaná. Az Izráel népéhez tartozó férfiak száma a következő volt: 8Parósnak kétezer-százhetvenkét leszármazottja, 9Sefatjának háromszázhetvenkét leszármazottja, 10Árahnak hatszázötvenkét leszármazottja, 11Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán kétezer-nyolcszáztizennyolc leszármazottja, 12Élámnak ezerkétszázötvennégy leszármazottja, 13Zattúnak nyolcszáznegyvenöt leszármazottja, 14Zakkajnak hétszázhatvan leszármazottja, 15Binnújnak hatszáznegyvennyolc leszármazottja, 16Bébajnak hatszázhuszonnyolc leszármazottja, 17Azgádnak kétezer-háromszázhuszonkét leszármazottja, 18Adónikámnak hatszázhatvanhét leszármazottja, 19Bigvajnak kétezer-hatvanhét leszármazottja, 20Ádinnak hatszázötvenöt leszármazottja, 21Átérnak Hizkijjá ágán kilencvennyolc leszármazottja, 22Hásumnak háromszázhuszonnyolc leszármazottja, 23Bécajnak háromszázhuszonnégy leszármazottja, 24Hárifnak száztizenkét leszármazottja, 25Gibeónnak kilencvenöt leszármazottja. 26Betlehemiek és netófáiak száznyolcvannyolcan voltak, 27Anátótból valók százhuszonnyolcan, 28Bét-Azmávetból valók negyvenketten, 29Kirjat-Jeárimból valók, kefiráiak és beérótiak hétszáznegyvenhárman, 30rámaiak és gebaiak hatszázhuszonegyen, 31Mikmászból valók százhuszonketten, 32Bételből és Ajból valók százhuszonhárman, 33a másik Nebóból valók ötvenketten, 34a másik Élámból valók ezerkétszázötvennégyen, 35hárimiak háromszázhúszan, 36jerikóiak háromszáznegyvenöten, 37lódiak, hádidiak és ónóiak hétszázhuszonegyen, 38Szenáából valók háromezer-kilencszázharmincan.

A papok, léviták és templomszolgák névsora

39A papok ezek voltak: Jedajá leszármazottai Jésúa családjából kilencszázhetvenhárman, 40Immér leszármazottai ezerötvenketten, 41Pashúr leszármazottai ezerkétszáznegyvenheten, 42Hárim leszármazottai ezertizenheten. 43A léviták ezek voltak: Jésúa leszármazottai Kadmiél ágán, és Hódevá leszármazottai hetvennégyen. 44Az énekesek ezek voltak: Ászáf leszármazottai száznegyvennyolcan. 45A kapuőrök ezek voltak: Sallúmnak, Átérnak, Talmónnak, Akkúbnak, Hatítának és Sóbajnak a leszármazottai százharmincnyolcan. 46Templomszolgák voltak Cihá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai, 47Kérósz fiai, Szíá fiai, Pádón fiai, 48Lebáná fiai, Hagábá fiai, Salmaj fiai, 49Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, 50Reájá fiai, Recín fiai, Nekódá fiai, 51Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéah fiai, 52Bészaj fiai, Meúnim fiai, Nefisszim fiai, 53Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, 54Baclít fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai, 55Barkósz fiai, Sziszerá fiai, Temah fiai, 56Necíah fiai, Hatífá fiai. 57Salamon szolgáinak a fiai voltak: Szótaj fiai, Szóferet fiai, Peridá fiai, 58Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 59Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebáim fiai és Ámón fiai. 60A templomszolgáknak és Salamon szolgáinak a fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak.

A származásukat igazolni nem tudók névsora

61Ezek azok, akik Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, hogy Izráelből valók-e: 62Delájá fiai, Tóbijjá fiai és Nekódá fiai hatszáznegyvenketten. 63A papsághoz tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla nevezték el. 64Ezek keresték a bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. 65A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az úrímmal és tummímmal. 66Az egész gyülekezet összesen negyvenkétezer-háromszázhatvan fő volt, 67azonkívül hétezer-háromszázharminchét rabszolga és szolgálóleány, meg kétszáznegyvenöt énekes és énekesnő. 68Volt négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk.

Adományok az építkezésre

69A családfők egy része adakozott az építkezésre. A királyi helytartó ezer aranydrahmát adott át a kincstárnak, meg ötven hintőedényt és ötszázharminc papi köntöst. 70Néhány családfő húszezer aranydrahmát és kétezer-kétszáz ezüstminát adott az építkezés költségeire. 71A nép többi része pedig húszezer aranydrahmát, kétezer ezüstminát és hatvanhét papi köntöst adott. 72A papok, a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izráel letelepedett a városokban. A hetedik hónap beálltával már városaikban laktak Izráel fiai.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF