Keresés a Bibliában

A nép kötelezi magát a törvény megtartására

10 1Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. 2Az iratot pecséttel látták el: Nehémiás, Hakaljá fia, a királyi helytartó, és Cidkijjá. 3Azután Szerájá, Azarjá és Jirmejá, 4Pashúr, Amarjá és Malkijjá, 5Hattús, Sebanjá és Mallúk, 6Hárim, Merémót és Óbadjá, 7Dániel, Ginnetón és Bárúk, 8Mesullám, Abijjá és Mijjámim, 9Maazjá, Bilgaj és Semajá. Ezek voltak a papok. 10A léviták ezek voltak: Jésúa, Azanjá fia, a Hénádád fiai közül való Binnúj és Kadmiél, 11és testvéreik: Sebanjá, Hódijjá és Kelítá, Pelájá és Hánán, 12Míká, Rehób és Hasabjá, 13Zakkúr, Sérébjá és Sebanjá, 14Hódijjá, Báni és Benínú. 15A nép főemberei pedig ezek voltak: Parós, Pahat-Móáb, Élám, Zattú és Báni, 16Bunni, Azgád és Bébaj, 17Adónijjá, Bigvaj és Ádin, 18Átér, Hizkijjá és Azzúr, 19Hódijjá, Hásum és Bécaj, 20Háríf, Anátót és Nébaj, 21Magpiás, Mesullám és Hézír, 22Mesézabél, Cádók és Jaddúa, 23Pelatjá, Hánán és Anájá, 24Hóséa, Hananjá és Hassúb, 25Hallóhés, Pilhá és Sóbék, 26Rehúm, Hasabná és Maaszéjá, 27Ahijjá, Hánán és Ánán, 28Mallúk, Hárím és Baaná. 29A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, fiaikkal és leányaikkal együtt, mindenki, aki csak érett eszű volt. 30Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az ÚRnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. 31Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. 32Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. 33Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára: 34a sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égőáldozatra a nyugalom napjain, újholdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétekáldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izráelnek, és minden munkára Istenünk házánál. 35Mi, papok, léviták és a nép, sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába évről évre a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az ÚRnak az oltárán, ahogyan az elő van írva a törvényben. 36Bevisszük földünknek első termését és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az ÚR házába. 37Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. 38Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. 39Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. 40Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izráel fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szent edények meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF