Keresés a Bibliában

10 1Testvérek, szívem vágya és Istenhez forduló imám értük van, hogy üdvözüljenek. 2Tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. 3Félreismervén ugyanis Isten igazságát, és a magukét igyekezvén érvényre juttatni, nem vetették alá magukat Isten igazságának. 4Mert a Törvény vége és célja Krisztus minden hívő megigazulására. 5Mózes ugyanis ezt írja a Törvény alapján álló igazságról: Az ember, aki megteszi ezeket, élni fog általuk. 6A hit alapján álló igazságról pedig így szól: Ne mondd szívedben: „Ki megy fel a mennybe?” – azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza –, 7vagy: „Ki megy le az alvilágba?” – azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból felhozza. 8Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige: a szájadban és a szívedben, tudniillik a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 9Ha tehát szájaddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. 10Mert a szívbeli hit a megigazulásra, a szájjal való hitvallás pedig az üdvösségre szolgál. 11Hiszen így szól az Írás: Aki hisz benne, meg nem szégyenül. 12Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, aki bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; 13ugyanis aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
14De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg anélkül, hogy valaki hirdeti? 15Hogyan hirdessék, ha nem kaptak rá küldetést? Amint meg van írva: Milyen kedves azok jövetele, akik jó dolgokat adnak hírül! 16De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Izajás ugyanis ezt mondja: Uram, ki hitt a mi üzenetünknek?
17A hit alapja a hallás, a Krisztusra vonatkozó beszéd meghallása. 18De kérdem én: talán nem hallották? Ellenkezőleg: Az egész földre elhatolt a hangjuk, és a földkerekség széléig a beszédük. 19De kérdem én: Izrael talán nem értette meg? Először is Mózes ezt mondja: Olyasvalakire teszlek benneteket féltékennyé, akik nem az én népem, egy értetlen népre haragítlak meg titeket.
20Izajás pedig olyan merész, hogy így szól: Megtaláltak azok, akik nem kerestek, s megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam. 21Izraelt illetően pedig így szól: Egész nap kitártam karomat egy engedetlen és ellenszegülő nép felé.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF