Keresés a Bibliában

40 1Miután ezek így végbementek, történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és a sütőmestere vétkeztek uruk ellen. 2A fáraó ekkor megharagudott a két eunuchra, akik a pohárnokok és a sütőmesterek vezetői voltak, 3és a testőrök kapitányának tömlöcébe vettette őket, oda, ahol József is fogságban volt. 4A főfoglár pedig Józsefre bízta őket, ő pedig ellátta őket. Hosszú ideig fogságban voltak. 5Egyszer azután egyazon éjjel álmot láttak mind a ketten, mindegyikük önmagára vonatkozó jelentéssel. 6Amikor reggel József bement hozzájuk, és látta, hogy szomorúak, 7megkérdezte őket: »Miért szomorúbb ma az arcotok a szokottnál?« 8Azok azt felelték: »Álmot láttunk, de nincs, aki megfejtse nekünk.« József erre azt mondta nekik: »Nem Istené az álomfejtés? Mondjátok csak el nekem, mit láttatok!« 9Elsőként a főpohárnok beszélte el álmát: »Azt láttam, hogy egy szőlőtő volt előttem, 10amelyen három vessző volt. Lassanként kihajtott, aztán elvirágzott és fürtöket érlelt. 11Nekem pedig kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a fürtöket, belefacsartam a pohárba, amelyet tartottam, és odanyújtottam a poharat a fáraónak.« 12József azt felelte: »Az álom megfejtése ez: a három szőlővessző még három nap; 13azután felemeli fejedet a fáraó, és visszahelyez előbbi hivatalodba, hogy adogasd neki a poharat, tiszted szerint, amint azelőtt szoktad. 14De eszedbe jussak ám, ha jól megy majd sorod, és cselekedj irgalmasságot velem! Beszéld rá a fáraót, hogy vitessen ki engem ebből a tömlöcből, 15mert úgy loptak el engem a héberek földjéről, és itt is ártatlanul vetettek ebbe a verembe.« 16Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jól megfejtette az álmot, így szólt: »Én is álmot láttam: három lisztes kosár volt a fejemen. 17A legfelső kosárban vittem a fáraó összes ételét, amelyek sütőmesterséggel készültek, de a madarak kiették belőle.« 18József azt felelte: »Az álom megfejtése ez: a három kosár még három nap, 19azután a fáraó fejedet véteti és bitófára akasztat, és a húsodat madarak tépik le.« 20Harmadnapra a fáraó születésnapja volt, és nagy lakomát rendezett szolgáinak. Lakoma közben eszébe jutott a főpohárnok és a fősütőmester. 21Az egyiket visszaállította a helyére, hogy adogassa neki a poharat, 22a másikat pedig bitófára akasztatta, amint József megmondta nekik. 23Ám a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, mert megfeledkezett álmának megfejtőjéről.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF