Keresés a Bibliában

Testvérek!

10 1Szívem vágya és könyörgésem az Istenhez, hogy üdvözüljenek. 2Tanúságot teszek róluk, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a helyes megértés. 3Félreismerik ugyanis az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják helyettesíteni. Nem vetik alá magukat az Istentől eredő megigazulásnak. 4Márpedig a törvény végső célja Krisztus, aki által minden hívő megigazul.

Hit nélkül nincs megigazulás.

5Mózes azt írja a törvényből eredő megigazulásról: „Csak az az ember fog élni általa, aki teljesíti.” 6A hitből eredő megigazulásról viszont így szól: „Ne kérdezd magadban: ki megy föl a mennybe?” – tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7Vagy: „ki száll le az alvilágba?” – tudniillik, hogy Krisztust fölhozza a holtak országából. 8Mit mond is hát? „Közel van hozzád az ige, ajkadon és szívedben van” – tudniillik a hit igéje, melyet hirdetünk. 9Ha ajkaddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. 10A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál. 11Az Írás is azt mondja: „Senki szégyent nem vall, aki hisz benne.” 12Nincs különbség zsidó meg pogány közt, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű mindazok iránt, akik segítségül hívják. 13„Mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül.”

A zsidó nép maga okozta hitetlenségét.

14De hogyan is hívhatják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogy higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak hírnök nélkül? 15S hogyan hirdessen az, akit nem küldtek? Hiszen meg van írva: „Mily kedves a lépte annak, (aki békét hirdet), aki jó hírt hoz.” 16De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért kérdi Izajás is: „Uram, ki hisz a tőlünk hallottaknak?” 17A hit tehát hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből. 18De kérdem: vajon nem hallották? Hiszen
„Végig a földön szárnyal a szavuk,
világ végéig elhat szózatuk.” 19Tovább kérdem: éppen Izrael nem értette meg? Már Mózes megfelelt rá: „Féltékenységre ingerellek azok ellen, kik nem népem, haragra indítlak az értelmetlen nép ellen.” 20Izajás meg nyíltan megmondja:
„Ki nem keresett, rám talált,
fölismert, ki utánam nem járt. 21Izraelhez azonban így szól: „Naphosszat kitárom karomat a hitetlen, ellenszegülő nép felé.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF