Keresés a Bibliában

Keresztelő Szent János lefejezése.

14 1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta Jézus hírét. 2„Ez Keresztelő János, mondta szolgáinak, föltámadt halottaiból, azért működik benne a csodatévő erő.” 3Heródes tudniillik annakidején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt börtönbe vetette. 4János ugyanis figyelmeztette: „Nem lehet a tiéd.” 5Erre meg akarta ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották. 6Heródes születése napján történt, hogy Heródiás leánya táncolt a vendégek előtt. 7Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit is kér, megadja neki. 8Az pedig, előre kitanítva anyjától, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” 9A király erre elszomorodott, de az eskü és a vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda. 10Lefejeztette tehát Jánost a börtönben. 11Fejét elhozták egy tálon és odaadták a leánynak, az meg elvitte anyjának. 12Tanítványai akkor eljöttek, elvitték a testét és eltemették. Aztán elmentek és hírül vitték Jézusnak.

Az első kenyérszaporítás.

13A hír hallatára Jézus bárkába szállt, és egy magányos helyre ment, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett erről és gyalogszerrel utána ment a városokból. 14Amikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. 15Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai és figyelmeztették: „Elhagyatott ez a hely és az idő is eljárt. Bocsásd el a népet, hogy a falvakba mehessenek és ennivalót vegyenek maguknak.” 16Jézus azonban így válaszolt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni.” 17„Csak öt kenyerünk és két halunk van”, felelték. 18„Hozzátok ide”, mondta. 19Meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek. 20Ettek mindnyájan és jóllaktak. A kenyérmaradékból még tizenkét kosárral szedtek össze. 21Az asszonyokon és gyermekeken kívül mintegy ötezer férfi evett.

Jézus a vízen jár.

22Ezután nyomban fölszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és menjenek előre a túlsó partra, amíg ő hazaküldi a népet. 23Miután hazaküldte őket, fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. 24A bárkát jó messze a parttól hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. 25Az éjszaka negyedik őrváltása idején Jézus a vízen járva feléjük közeledett. 26Amint meglátták a tanítványok, hogy a vízen jár, rémülten kiáltották: „Kísértet!” – és félelmükben össze-vissza kiabáltak. 27De Jézus mindjárt megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” 28Mire Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen.” „Jöjj !” – mondta ő. 29Péter kiszállt a bárkából és Jézus felé indult a vízen. 30De az erős szél láttára megijedt, s amikor merülni kezdett, így kiáltott: „Uram, ments meg!” 31Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta és azt mondta neki: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” 32Amint beszállt a bárkába, a szél elállt. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte. 33„Valóban Isten Fia vagy!” – vallották meg.

Genezáret földjén.

34Átkeltek a tavon és Genezáretnél értek partot. 35Mihelyt fölismerték őt a helybeliek, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. 36Aki csak hozzáért, meggyógyult.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF