Keresés a Bibliában

Saul megtérése.

9 1Saul pedig még mindig dühtől lihegve halállal fenyegette az Úr tanítványait. A főpap elé járulva kérte, 2adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és asszonyokat, akikről ki tudja deríteni, hogy ezt a tanítást követik. 3Útközben már Damaszkusz közelébe érkezett, amikor hirtelen mennyei fény ragyogta körül. 4A földre zuhanva hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 5Erre megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” „Én vagyok Jézus, felelte, akit te üldözöl. (Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.” Erre megremegve és álmélkodva így szólt: „Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Az Úr ezt válaszolta:) 6„Kelj föl, menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned.” 7Útitársai lenyűgözve álltak mellette, mert, bár a hangot hallották, senkit sem láttak. 8Saul meg, mikor föltápászkodott a földről, hiába a nyitotta ki a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kézen fogva Damaszkuszba. 9Három napig nem látott s étlen-szomjan maradt. 10Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Ezt az Úr látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok Uram”, felelte. 11Az Úr ekkor ezt az utasítást adta neki: „Azonnal menj el az úgynevezett Egyenes utcába. Júdás házában keress föl egy Saul nevű tarzusi férfit, most éppen imádkozik.” 12Az látomásban megpillantott akkor egy Ananiás nevű férfit, amint belép és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását. 13„Uram, felelte Ananiás, többfelől hallottam erről az emberről, hogy milyen sokat ártott Jeruzsálemben szentjeidnek. 14Itt meg fölhatalmazása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verje mindazokat, akik a te nevedet hívják segítségül.” 15Az Úr azonban így szólt hozzá: „Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy nevemet hirdesse a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt, 16Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie.” 17Ananiás elindult, belépett a házba és e szavak kíséretében tette rá a kezét: „Saul testvérem, engem az Úr Jézus küldött, aki megjelent előtted az ide vezető úton, hogy visszanyerd látásodat és eltelj Szentlélekkel.” 18Tüstént valami hályogféle vált le a szeméről és visszanyerte szeme világát. 19Erre azonnal megkeresztelkedett, majd ételt vett magához és erőre kapott.

Saul első föllépése.

19Ezután bizonyos ideig a damaszkuszi tanítványok között tartózkodott.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF